0

Reklamacje i zwroty

Reklamacje i zwroty

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin rozpatrywania reklamacji (dalej „Regulamin”) określa tryb zgłaszania i ewentualnego usuwania wad lub wymiany urządzeń, na które została udzielona gwarancja, a które to zostały zakupione przez Przedsiębiorcę.

2. Niniejszym określeniom nadano następujące znaczenie:

 • Gwarant – Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o.o. sp.k., ul. Juliana Smulikowskiego nr 1/3 lok. 304 , 00-389 Warszawa, NIP: 5252819848, REGON: 385877160
 • Reklamowany Towar – towar, na który została udzielona gwarancja;
 • Przedsiębiorca – podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową.

Zgłoszenie reklamacji

1. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełniony formularz (pokaż formularz)

2. Po przesłaniu zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 rozdziału Zgłoszenie reklamacji, w ciągu dwóch dni roboczych od jego otrzymania Gwarant nada numer RMA (ważny przez 60 dni liczonych od dnia wysłania maila przez Gwaranta) oraz przekaże szczegółowe informacje dotyczące wysyłki w formie mailowej (na adres e-mail, z którego reklamacja została zgłoszona). W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, Gwarant zastrzega możliwość wydłużenia w/w terminu.

Wysyłka

1. Po otrzymaniu informacji dotyczących wysyłki, o których mowa w pkt. 2 rozdziału Zgłoszenie reklamacji, Przedsiębiorca powinien przesłać Reklamowany Towar na adres:

Europe Simpleks Hurtownia Sp. z o.o. sp.k.

Ul. Sabały 58

02-174 Warszawa

2. Przedsiębiorca powinien dołączyć do Reklamowanego Towaru:

 • kopię dokumentu potwierdzającego jego zakup;
 • wszystkie elementy zestawu, z którymi towar został zakupiony

4. Przesyłka powinna zostać odpowiednio zabezpieczona na czas transportu, tj. Reklamowany Towar powinien zostać zapakowany w sposób niewskazujący na zawartość przesyłki oraz powinien zostać należycie zabezpieczony przed wszelkimi uszkodzeniami.

Warunki gwarancji

1. Informacje dotyczące udzielonych gwarancji oraz okresy ich trwania dla poszczególnych produktów znajdują się na stronie internetowej w informacjach o towarze.

2. Gwarancją nie są objęte:

 • towary, których okres gwarancji minął;
 • produkty z widocznymi śladami ingerencji niezgodnymi z przeznaczeniem produktu;
 • produkty uszkodzone mechanicznie;
 • produkty z naturalnymi śladami ich zużycia powstałymi w trakcie jego eksploatacji;
 • produkty modyfikowane lub uszkodzone w wyniku próby samodzielnej naprawy przez Przedsiębiorcę lub inną osobę trzecią;
 • produkty nieopatrzone opisami usterek nie podlegają reklamacji i zostaną odesłane na koszt Przedsiębiorcy;
 • uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Przedsiębiorcy do Simplex Izabela Gupta
 • produkty, w których Gwarant stwierdził wadę spowodowaną z winy Przedsiębiorcy jak np. zawilgocenie, działanie środków chemicznych, nieautoryzowana ingerencja poprzez np. naprawę w nieautoryzowanych punktach naprawy, nieprawidłowej eksploatacji, nieprawidłowej obsługi, zmianie oprogramowania.

3. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Gwarant:

 • dostarczy Przedsiębiorcy towar wolny od wad
 • lub wystawia fakturę korygującą na dany towar do faktury wskazanej przez Przedsiębiorcę (mieszczącej się w terminie gwarancyjnym).

Terminy

Reklamację Przedsiębiorcy złożoną z tytułu gwarancji Gwarant rozpoznaje w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2019 roku.

3. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w przypadku zawarcia odrębnych porozumień regulujących niniejszą kwestię.